Banner
Home FAQ FAQ Tarife Kontakt

Najčešće postavljana pitanja:

01. Šta je ISAN?
02. Kako je ISAN broj strukturisan?
03. Za koje svrhe se koriste ISAN brojevi?
04. Šta je „audiovizuelno delo“?
05. Kako ISAN utiče na autorska prava?
06. Koje su glavne prednosti korišćenja ISAN brojeva?
07. Ko su primarni korisnici ISAN-a?
08. Može li se ISAN koristiti za prevenciju i otkrivanje piraterije?
09. Može li se ISAN broj upotrebiti za identifikaciju jedinstvenog primerka AV dela?
10. Da li je ISAN neophodan za audiovizuelna dela?
11. Ko podržava sve ovo?
12. Ko može da konkuriše za dobijanje ISAN-a?
13. Šta je ISAN-IA?
14. U čemu je razlika između ISAN i ISAN-IA?
15. Ko je osnivač/upravitelj/vlasnik ISAN-IA?
16. Gde se nalazi ISAN-IA? Gde su njihove prostorije?
17. Gde se mogu naručiti kodovi i koliko to košta?
18. Ko dodeljuje ISAN?
19. Kako se ISAN kodira?
20. Da li ISAN podržava „Fingerprint“?

01. Šta je ISAN?

ISAN je dobrovoljni numerički sistem za identifikaciju audiovizuelnih sadržaja (AV/dela i njihovih verzija). Razvijen je u okviru radne grupe Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO Tehnički komitet 46, podkomit 9). ISO je sedam godina radila na razvoju standarda uz finansijsku podršku nekoliko desetina medijskih kompanija, producenata, autora i društava za naplatu autorskih prava, kao i ogranizacija koje regulišu standarde u oblasti radiodifuzije. Projekat ISAN realizovan je pod pokroviteljstvom AGICOA (Međunarodno udruženje organizacija za kolektivni menadžment audiovizuelnih dela), CISAC (Međunarodna konfederacija udruženja autora i kompozitora) i FIAPF (Međunarodna federacija udruženja filmskih producenata). Ove tri organizacije predstavljaju više internacionalnih i nacionalnih organizacija posvećenih produkciji audiovizuelnih dela.

Međunarodni standard na kojem je ISAN zasnovan objavljen je 2002. pod oznakom ISO 15706, Information and documentation – International Standard Audiovisual Number (ISAN). Godine 2006, ISAN standard je proširen tako da podrži i identifikaciju verzija dela, dokumentom ISO 15706-2. Ova dva standarda zajedno opisuju kompletan audiovizuelni sadržaj i sistem metapodataka.

[Na vrh]

02. Kako je ISAN broj strukturisan?

ISAN je osmišljen tako da bude čitljiv ljudima i u isto vreme pogodan za obradu u informacionim sistemima kao dvadesetčetvorobitni heksadecimalni broj ili kao devetesetšestobitni binaran broj. Struktura ISAN-a je koncipirana tako da zadovolji različite potrebe čitavog lanca produkcije i distribucije audiovizuelnih dela.

NBS

ISAN kao devedesetšestobitni broj sastoji se od tri dela: osnove, dela za epizodu i dela za verziju. Osnova identifikuje osnovno audiovizuelno delo. Naknadni delovi filma ili televizijske epizode koje su povezane sa osnovnim audiovizuelnim delom mogu imati istu osnovu i različite oznake za epizode ili delove. (Ukoliko za osnovno delo ne postoje povezani delovi ili epizode, onda se deo predviđen za epizodu popunjava nulama). Dela i njihove epizode ili delovi koji su na neki način izmenjeni u odnosu na izvornu verziju (na primer, različiti audio zapisi ili titlovi) mogu imati oznake za različite verzije. Kada se devedesetšestobitni ISAN broj predstavi u heksadecimalnom obliku on ima 24 cifre (brojevi od 0 do 9 i slova od A do F):

00000000D07A009000000000

Kod ISAN broja u štampanoj verziji, predviđenoj za čitanje od strane ljudi, na početku uvek stoji oznaka ISAN, brojevi se razdvajaju povlakama u manje grupe radi lakše čitljivosti, i uključuju se dva kontrolna karaktera (slova od A do Z) radi lakšeg otkrivanja grešaka u ispisivanju. Štampani ISAN broj izgleda ovako:

ISAN 0000-0000-D07A-0090-Q-0000-0000-X

ISAN-IA je takođe razvila preporučenu praksu za kodiranje ISAN broja u obliku dvodimenzionalnog bar-koda.

[Na vrh]

03. Za koje svrhe se koriste ISAN brojevi?

ISAN na jedinstveni način obeležava i razlikuje jedno audiovizuelno delo od svih drugih auiovizuelnih dela. ISAN je referentni broj koji se trajno dodeljuje jednom AV delu i čuva se u centralnoj bazi podataka. Delo na koje broj upućuje identifikovano je skupom metapodataka. ISAN-IA u Ženevi i njene registarske agencije rade zajedno kako bi se sprečilo dupliranje ISAN brojeva, tj. pridruživanje istog niza metapodataka različitim AV delima. Ove opisne informacije uključuju naslov dela, reditelja, vrstu, trajanje i niz drugih relevantnih podataka o delu. Metapodaci se primenjuju na sve vrste dela, uključujući verzije igranih filmova, dokumentarne filmove, televizijske emisije, video sadržaj, kompjuterske igre, trejlere, reklame i TV prenose koji idu uživo.

ISAN broj predstavlja jedinstvenu identifikaciju određenih verzija dela ili drugog sadržaja povezanog sa audiovizuelnim delima i koristi se u sistemima produkcije i distribucije, prilikom emitovanja i u elektronskim programskim vodičima.

Ostali vidovi identifikacije audiovizuelnih dela, npr. naslov, mogu proizvesti nedoumice o tome koje delo se ima u vidu. Na primer, jedan naslov može biti veoma sličan drugom. Naslovi se takođe menjaju kada se AV delo distribuira van zemlje ili zemalja porekla, jer se naslov prevodi na druge jezike. Baš zbog činjenice da je svaki ISAN broj jedinstven i trajan za određeno audiovizuelno delo, ono se može identifikovati u svim zemljama sveta uprkos jezičkim barijerama. Kao jedinstveno sredstvo identifikacije, ISAN i njegovi relevantni metapodaci koriste se u mnoštvu kompjuterizovanih aplikacija, naročito u bazama podataka i aplikacijama za razmenu informacija o audiovizuelnim delima i njihovim verzijama.

Neke od mogućih primena:

• Filmovima, dokumentarni filmovi, TV serije, kompjuterske animacije, itd.
• Video - video industrija za aviokompanije, poslovni video materijalu, sport, muzika, itd.
• Televizijsko i radijsko emitovanje – globalni standardi emitovanja, uključujući ATSC, ARIB i DVB (sportski događaji, zabavni TV programi, itd.)
• Igre – videoigre, interaktivni diskovi, itd.
• Reklame, trejleri, video isečci, itd.

Mnogi drugi audiovizuelni formati i sistemi aktivno razmatraju mogućnost dodeljivanja ISAN brojeva za svrhe audiovizelne identifikacije.

ISAN brojevi se mogu uključivati u sve vrste digitalnih i fizičkih medija, kao što su bioskopski plakati, DVD, publikacije, reklame i pakovanja, pa i u licencne ugovore, kao jedinstvena identifikacija audiovizuelnih dela. Osnova i deo za epizodu u okviru ISAN broja (prva 64 bita ili 16 heksadecimalnih karaktera) ostaju isti, bez obzira na promene u vlasništvu na audiovizuelnom delu kojem su dodeljeni, i kroz sve oblike distribucije, uključujući film, kasete, optičke medije, diskove, radio i TV emitovanje i internet protokole (IP). Deo za verziju može se biti različit, kad god je potrebno napraviti razliku između različitih verzija dela. Kada se jednom fiksira, ISAN ostaje nepromenjen bez obzira na promene vlasništva. ISAN broj je kompatibilan sa mnogim stnadardima koji su već usvojeni ili su u fazi razvoja, kao što su AACS, DCI, MPEG, DVB, i ATSC.

ISAN brojeve dodeljuje isključivo ovlašćena Registarska agencija (RA) preko ISAN sistema, poštujući strogi niz smernica koje treba da osiguraju tačnost podataka i integritet sistema. Radi podsticanja što šire primene, ISAN usluge se nude na tržištu preko registarskih agencija. ISAN brojevi su već dodeljeni brojnim AV delima. ISAN registracija se obično obavlja digitalnim putem, kroz proceduru koja uključuje dostavljanje podatka na razmatranje centralnoj agenciji ISAN-IA u XML formatu. Nakon što se obavi provera kvaliteta i eliminiše mogućnost postojanja duplikata, većina zahteva se odobrava bez odlaganja i ubrzo se obavlja registracija. Kada se jednom doedli, ISAN broj se ne može izbrisati – može ga samo modifikovati registrant kojem je dodeljen, njegova RA ili Internacionalna agencija.

[Na vrh]

04. Šta je „audiovizuelno delo“?

Za potrebe ISAN sistema, termin „audiovizuelno delo“ se odnosi na svaki fiksirani oblik pokretnih slika.

ISAN definiše standard „audiovizuelno delo“ na sledeći način: delo koje se sastoji od niza povezanih slika, sa ili bez pratećeg zvuka, čija je svrha da se prikazuju kao pokretna slika korišćenjem nekog uređaja, bez obzira na medijum prvobitnog ili naknadnog fiksiranja.

Primeri tipova audiovizuelnih dela kojima se ISAN dodeljuje uključuju: filmove (igrani filmovi) i kratke filmove, trejlere, programe za televiziju ili druga sredstva distribucije, uključujući pojedinačne epizode televizijskih serija, industrijske i obrazovne filmove, filmove za obuku, reklame, prenose i snimanja događaja uživo (kao što su sportski događaji, vesti), video igre, muzičke spotove, kompozitna i multimedijalna dela koja sadrže sadrže značajnu audivizuelnu komponentu, kao i nelinarna dela, uključujući kompilacije.

ISAN je unikatni referentni broj za audiovizuelno delo koji treba uključiti kao podatak u svaki sistem koji se koristi za reprodukciju i obradu informacija o audiovizuelnin delima. Društva za kolektivno upravljanje autorskim pravima, na primer, koriste ISAN kada razmenjuju i obrađuju informacije o upotrebi audiovizuelnog dela.

Kod audiovizuelnih dela u digitalnom obliku (npr. DVD), ISAN je uključen u master kopije dela i prenosi se na sve dalje kopije koje se naprave od mastera. Standardi MPEG 2, MPEG 4 i VC-1 (za kodiranu prezentaciju audiovizuelnih i multimedijalnih objekata) uključuju opcije za upisivanje ISAN broja u samu datoteku.

Za audiovizuelna dela u analognom obliku (mpr. celuloidni film), ISAN se utiskuje na glavnu i sve ostale kopije, uključujući arhivske snimke. Kod novih dela to se može postići upisivanjem ISAN broja na master negativ. Kod već postojećih dela potrebno je da se delo i ISAN broj povežu na siguran način nekom vrstom trajnog zapisa, arhive ili inventara. Broj se takođe može fizički ispisati na kutiji glavne verzije dela, kada je to moguće. ISAN broj se uključuje i u dokumentaciju i pakovanje audiovizuelnog dela.

[Na vrh]

05. Kako ISAN utiče na autorska prava?

ISAN ne utiče na autorska prava jer sa njima nije povezan ni na kakav način, bilo prema evropskom ili severnoameričkom tumačenju ovog termina. ISAN je identifikacioni broj bez pravnih implikacija i značaja. ISAN nema vrednost dokaza u pogledu statusa autorskih prava ili vlasništva nad delom.

U ISAN standardu jasno je formulisano: „Izdavanje ISAN broja nije ni na kakav način povezano sa bilo kojim procesima registracije autorskih prava, niti predstavlja dokaz o vlasništvu nad delom.“

[Na vrh]

06. Koje su glavne prednosti korišćenja ISAN brojeva?

Jedinstvena identifikacija: Svrha ISAN-a jeste da posluži kao jedinstveno međunarodno sredstvo identifikacije svakog audiovizuelnog dela (AV dela) povezano sa deskriptivnim informacijama (metapodacima), koji se čuvaju u centralnoj bazi podataka (koju održava ISAN-IA).

Identifikacija dela: Svako AV delo (uključujući sve njegove komponente i verzije) poseduje jedinstveni ISAN broj. Svaki ISAN identifikuje samo jedno AV delo. ISAN je trajni identifikator koji se nikada ne ponavlja i ne menja.

Identifkacija verzije: Svaka od verzija jednog istog AV dela može imati rugačiji ISAN. Takav ISAN ne može se koristiti za identifikaciju drugih verzija istog ili nekog drugog dela. (Osnova i deo za epozodu ostaju isti za sve verzije dela, s menja se samo deo za verziju).

Zastupanje interesa industrije: ISAN je definisala audiovizuelna industrija.

Dostupnost: ISAN brojevi i sa njima povezane relevantne informacije dostupni su putem Interneta u bilo koje doba dana i sa svakog mesta (mogu im pristupati čitaoci i registranti).

Pouzdanost: ISAN brojevi i njihove relevantne opisne informacije čuvaju se u sigurnim i dostupnim bazama podataka. Mehanizmi zaštite i prevencije gubitka podataka odgovaraju aktuelnim standardima u ovoj oblasti ili ih premašuju.

Integritet podataka: Svako AV delo poseduje jedinstven ISAN. Svaki ISAN identifikuje samo jedno AV delo. ISAN je trajni identifikator AV dela i nikada se ne izdaje u duplikatu.

Upravljanje sredstvima: ISAN pomaže registrovanim i drugim korisnicima ISAN-a u efikasnom vođenju inventara, naročito u digitalnom okruženju.

Izveštavanje o korišćenju: Zahtevanjem da se ISAN uvrsti u dokumentaciju o programima emitovanim korišćenjem različitih međunarodnih standarda olakšava se praćenje korišćenja AV dela. U slučaju digitalne distribucije ISAN je integrisan u samo delo, unutar fajla ili u zaglavlju programa.

Kolektivna naplata: Prilikom prijavljivanja za administriranje preko agencija za kolektivnu naplatu autorskih prava, identifikacija dela i registracija prava su efikasniji, čime se štedi vreme i novac. Ovo omogućava bržu, pouzdaniju i efikasniju distribuciju od strane agencija za kolektivnu naplatu autorskih prava i ubrzava procedure plaćanja za sve uključene strane.

Ineroperabilnost baza podataka: ISAN omogućava razmenu informacija elektronskim putem između različitih komercijalnih i potrošačkih sistema i baza podataka kao što su finansijski sistemi filmskih studija ili baze podataka za praćenje digitalne distribucije u bioskopskim lancima.

Elektronsko poslovanje: ISAN se može koristiti u audiovizuelnom okruženju elektronskog poslovanja da omogući, olakša i koncentriše razmenu digitalnih dobara i povezani audiovizuelni marketing i trgovinu.

[Na vrh]

07. Ko su primarni korisnici ISAN-a?

ISAN omogućava obavljanje trgovine za nekoliko industrija, uključujući igrane filmove, usluge programskih vodiča, Internet sadržaje i industriju video igara. To znači da postoje dve velike grupe korisnika: komercijalne kompanije i krajnji potrošači. Među velike incijalne korisnike spadaju proizvođači ili izdavači za potrebe projekata u oblastima upravljanja bibliotekama, optičke identifkaciuje medija i digitalne bioskopske distribucije. Ostali korisnici su kuće koje digitalno emituju program, kablovski operateri i distributeri i mnogi drugi učesnici u lancu telekomunikacija, uključujući:

ica zaintresovana za licenciranje AV dela i menadžment izdavanja dozvola i naplate upotrebe ovih dela, kao što su zainteresovane strane ili nosioci autorskih prava, uključujući, bez ograničavanja navdnenim, producente, pisce, reditelje, glumce, razvojne timove, kompozitore;

Lica uključena u administriranje prava za AV dela i isplatu autorskih honorara, kao što su agencije za kolektivnu naplatu;

Lica uključena u ponovno izdavanje ili prikazivanje različitih verzija dela, npr. putem televizijskog emitovanja; distributeri i izdavači;

Lica koja vode baze podataka AV dela i/ili su uključene u elektronsku razmenu podataka vezanu npr. za usluge televizijskih listinga;

Lica zadužena za praćenje i izveštavanje o korišćenju verzija audiovizuelnih dela, kao što su kompanije za praćenje gledanosti;

Lica koja se bave katalogizacijom i/ili čuvanjem kolekcija AV dela, poput arhiva;

Organizacije uključene u osmišljavanje i realizaciju tehničkih standarda za potrebe televizije, filmske industrije i elektronskih medija;

Lica koja imaju potrebu za razmenom tačnih podatka o određenim verzijama AV dela, poput organa za borbu protiv piraterije, organa vlasti i Interpola.

[Na vrh]

08. Može li se ISAN koristiti za prevenciju i otkrivanje piraterije?

ISAN je samo jedinstveno sredstvo za identifikaciju, a ne metod zaštitr digitalnih rsursa. Korisiti se za identifikaciju, a ne za zaštitu dela. Ipak, ISAN-IA je nedavno od Microsofta dobila licencu za korišćenje tehnologije High Capacity Color Barcode (HCCB) osmišljene od strane njihovog razvojnog za potrebe lakše identifikacije komercijalnih AV dela, u saradnji sa australijskom kompanijom Datatrace, koja je sa svoje strane obezbedila tehnologiju za nanotehnološku zaštitu od falsifikovanja koja se ne može uočiti golim okom a umeće se u materijal i mastilo ISAN bar-koda, kao i u pakovanje proizvoda.

Jedinstvena kombinacija pomenutih tehnologija omogućava ISAN-IA da ponudi izdavačima mogućnost da se istovremeno povežu sa potrošačima preko interaktivnih servisa i obezbede zaštitu od falsifikata..

[Na vrh]

09. Može li se ISAN broj upotrebiti za identifikaciju jedinstvenog primerka AV dela?

Ne. Određene verzije video sadržaja identifikuju se pomoću ISAN broja, ali ne i određene, jedinstvene kopije istog. ISAN nije srodan serijskom broju softverskih paketa. ISAN je sličniji ISBN broju za knjige ili ISWC broju za muzičlka dela.

[Na vrh]

10. Da li je ISAN neophodan za audiovizuelna dela?

Ne. ISAN sistem je dobrovoljan. Ne postoji obaveza usvajanja ili implementacije ISAN-a za AV dela. Pripadnici zajdnice AV industrije vrše implementaciju ISAN-a po sopstvenom izboru, a ne po dužnosti. ISAN sistem je proizvod inicijative audiovizuelne industrije. On predstavlja sredstvo za promovisanje poslovanja, inicirano od strane industrije za potrebe industrije. Efikasnost i preciznost koje ISAN pruža u identifikaciji audiovizuelnih dela i njihovih verzija čini usvajanje ISAN-a logičnom poslovnom odlukom – ali nije obavezno.

[Na vrh]

11. Ko podržava sve ovo?

Organizacija video industrije za avioprevoznike, WAEA, i njen standard za reprodukciju sadržaja koriste ISAN. MPEG4 sistemi sadrže mesto eksplicitno predviđeno za ISAN, a svi veći filmski studiji u SAD (Holivudu), Evropi i Aziji uvode ili su uveli ISAN brojeve.

Radiodifuzni standardi kao što su ATSC, ARIB i DVB trenutno se nalaze u različitim fazama usvajanja, preporučivanja ili zahtevanja uvođenja identifikacionog sistema ISAN za potrebe razvoja kataloških i pretraživačkih usluga za TV servise sledeće generacije.

ISAN su u svoje nove specifikacije integrisali i Apple iTunes, CableLabs VoD, OpenEPG, TVAnytime, kao i firma Harris u svom softveru D-serije.

Standardi za optičke medije poput AACS-a (za HD DVD i Bluray medije) u svojim specifikacijama navode ISAN kao obaveznu stavku (sastavni deo identifikacije sadržaja medija).

Microsoft je objavio beta verziju novog korisničkog softvera nazvanog Microsoft Windows Media Encoder Studio Edition, moćnog programa za visokokvalitetno oflajn kodiranje korišćenjem MS implementacije VC-1 video standarda, nazvanog WMV9. On podržava ISAN metapodatake kao standardne opisne metapodatke, koji se zatim mogu čitati u svim fazama prolaska kroz korisnički lanac, počevši od kodiranja, do isporuke i reprodukcije sadržaja (na primer, putem Windows Media Player-a na personalnim računarima ili mobilnim telefonima).

[Na vrh]

12. Ko može da konkuriše za dobijanje ISAN-a?

Svi potencijalni aplikanti za dobijanje ISAN broja prvo moraju podneti zahtev ISAN RA kako bi dobili korisničku šifru i bili priznati kao registrovani korisnici u ISAN sistemu. Telo ili pojedinac kojem je ISAN dodeljen mora biti u mogućnosti da dobijeni ISAN broj trajno vežu za određeno audiovizuelno delo koje se datim brojem identifikuje (npr. producent, izdavač, medijska kuća). Svrha ovog postupka predregistracije jeste da se izgledi da neovlašćena lica dođu u posed legitimnih ISAN brojeva koje će koristiti ua obeležavanje kradene intelektualne svojine svede na minimum. Kroz proces inicijalne registracije podnosioci zahteva za dobijanje ISAN-a prolaze samo prilikom podnošenja prvog zahteva; on se ne ponavlja prilikom podošenja zahteva za dobijanje novih ISAN brojeva od strane istog korisnika. Nove stranke koje apliciraju za dobijanje statusa registrovanog korisnika podnose neku vrstu dokaza o učešću ili povezanosti sa audiovizuelnom industrijom (npr. članstvo u ili sponzorisanje od strane priznatog udruženja, izjava o aktivnom učešću u audiovizuelnoj industriji, finansiranje od strane vladine agencije i slično) i dužne su da prihvate uslove registracije koje propisuje ISAN.

[Na vrh]

13. Šta je ISAN-IA?

ISAN Internacionalna agencija ili ISAN-IA nadležna je za promovisanje ISAN sistema širom sveta, za imenovanje Registarskih agencija (RA) i vođenje i održavanje ISAN sistema, uključujući čuvanje svih ISAN brojeva i relevantnih podataka u centralnoj bazi. ISAN-IA pri kuplja podatke preko ovlašćenih ISAN RA koje primaju prijave i zahteve za izdavanje ISAN-a (od producenata, izdavača, itd.) uz određene opisne informacije (metapodatke) o njihovim audiovizuelnim delima ili verzijama istih. U saradnji sa RA širom sveta, ISAN-IA održava Internet servis zasnovan na XML standardu, dostupan 24 sata dnevno/7dana u nedelji, preko koga se mogu vršiti pretrage brojeva i metapodataka.

[Na vrh]

14. U čemu je razlika između ISAN i ISAN-IA?

ISAN je ISO standard. ISAN-IA je organ nadležan za registraciju ISAN brojeva, ovlašćen od strane ISO, osnovan 2003. godine kao neprofitna organizacija sa sedištem u Švajcarskoj. ISAN-IA-e nastoji da izdejstvuje uvođenje ovog standarda širom sveta; ona rukovodi radom RA i održava u radnom stanju bazu podataka kojoj se putem korisničkog Internet servisa može pristupiti u bilo kom trenutku.

[Na vrh]

15. Ko je osnivač/upravitelj/vlasnik ISAN-IA?

Dnevne poslove ISAN-IA vodi Patrick Attallah, CEO/Izvršni direktor, koji odgovara Administrativnom komitetu koji su osnovali visoki članovi AGICOA, CISAC i FIAPF, koje predstavljaju:

• André Chaubeau – Izvršni direktor AGICOA i član Administrativnog komiteta ISAN-IA

• Eric Baptiste - Izvršni direktor CISAC i član Administrativnog komiteta ISAN-IA

• Lawrence Safir – Izvršni direktor FIAPF i član Administrativnog komiteta ISAN-IA

[Na vrh]

16. Gde se nalazi ISAN-IA? Gde su njihove prostorije?

Glavno sedište nalazi se u Ženevi, u Švajcarskoj.

Trenutno postoji 17 ovlašćenih Registarskih agencija, deset u Evropi (Francuska, Nemačka, Italija, Holandija, Poljska, Španija, Srbija, Švedska, Švajcarska i Velika Britanija), četiri u Severnoj americi (Secure Path, Microsoft Studios i ISAN IFTA RA), po jedna u Australiji, Iranu i Brazilu. Podneti su zahtevi za otvaranje drugih RA (u Argentini, Belgiji, Kini, Češkoj, Indiji, Japanu, Meksiku, Portugaliji i Rumuniji) koje sada razmatra Administrativni komitet ISAN-IA.

[Na vrh]

17. Gde se mogu naručiti kodovi i koliko to košta?

Prvo treba da postanete ISAN Registrant kod nadležne RA, a zatim da podnesite zahtev za izdavanje ISAN broja za vaš AV sadržaj. Troškovi obično iznose 35 CHF za dobijanje ISAN broja i 10 CHF za dobijanje VISAN broja (verzija ISAN). Za veće kataloge odobrava se popust.

[Na vrh]

18. Ko dodeljuje ISAN?

ISAN sistem održava i vodi ISAN Internacionalna agencija (ISAN-IA), uključujući centralnu bazu podataka. ISAN-IA ovlašćuje i nadgleda rad RA zaduženih za registraciju u pojedinim zemljama, regionima ili tržišnim sektorima. Ove agencije primaju i obrađuju prijave, tj. zahteve za dobijanje ISAN broja i dodeljuju brojeve određenim AV delima i njihovim verzijama.

[Na vrh]

19. Kako se ISAN kodira?

Postoji nekoliko standardnih načina na koje AV delo može da dobije ISAN broj. Broj se može odštampati, može biti prikazan u binarnom obliku, integrisan kao XML ili Uniform Resource Name (URN), što je podrobnije objašnjeno u sledećem dokumentu: ISAN Windows Media Implementation (PDF) na Internet adresi:
http://www.isan.org/docs/ISAN%20Implementation%20in%20WindowsMedia%20May%202006.pdf

[Na vrh]

20. Da li ISAN podržava „Fingerprint“?

ISAN može biti povezan sa „Fingerprint“ i „Watermarking“ solucijama čime se omogućava bolja identifikacija i praćenje sadržaja

[Na vrh]